English
Български
Търси

Лични данни

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

АН-МАРИ 2 София ЕООД  агенция за подбор и обучение на персонал

Данни за контакт с АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД :

Местоположение:

Държава:България…………………………..

Адрес: София 1000 ул. Бачо Киро № 5 вх. Б ет 1 ап  2

Телефон: 02/9876697 0898542120 ……………..

Ел. поща: office@an-mary.com.

Интернет страница: www.an-mary.com

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните е Елица Панева

Ел. поща: paneva@an-mary.com

Тел: 029876697 0878542120 .

Ел. поща: paneva@an-mary.com

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Чувствителни лични данни, предоставени от вас самите във вашите автобиграфии 

Източник:

Предоставените от вас самите автобиграфии при кандидастване за работа за определена позиция или кандидастване за влизане в база данни

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Провеждане на интервюта с нас и потенциални работодатели,

Влизане в база данни за кандистване за определени позиции за работа

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването на вашите данни се основава на вашето съгласие

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Спазване на месното и Европейско законодателство

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с изпратен имейл до privacy@an-mary.com

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД  няма  намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Следните трети страни ще получат вашите лични данни за следната цел (и) като част от дейностите по обработка:

Потенциални работодатели с обявени работни места

Период на съхраняване на данните

АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД  ще съхранява Вашите лични данни не повече от 6 месеца за кандидстващи директно за определена позиция и 1 г за кандистващите за база данни с бъдещи работни позиции

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес и изисквания на местното законодателство
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е ….. За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД  (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД  или директно на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

 

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД  събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим възможност да кандидатствате и да  се явите на интервю при работодател. Информацията, която,  събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД  ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за подбор и обучение

 намиране на нова работа, повишаване на квалификацията.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ АВТОБИГРАФИИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ /ако има такива/, на потенциалните работодатели, за които сте кандидаствали

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД  може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас. /Компанията осигуряваща нашия мейл сървър и хостиг акаунт/

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД .

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД ще събира, съхранява и използва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Закона за трудовите посредници и наредбата за трудовите посредници 

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. 

изпозване изнесен хостинг акаунт, собствен домейн и мейл сървър, които са надеждно защитени от нашия доставчик ХОСТИНГ БГ

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД  по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните (ако има такова).
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп,  или да отправите искане на посочените контактни данни на АН-МАРИ 2 СОФИЯ ЕООД , или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните .

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: да посочите вашите три имена, актуален телефон и електронна поща, на която можем да изпратим потвърждение, за вашето искане

Местоположение:

Държава: …………………………………………………………………………………………..

Адрес: ……………………………………………………………………………………..............

Телефон: …………………………...……………………………………………………………………..

Ел. поща: ……………………………...…………………………………………………………………..

Интернет страница: …………………..………………………………………………………………...

С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:  Елица Панева

Ел. поща: PRIVACY@AN-MARY.COM

Тел: 02/9876697 0878542120……………………………………..

Ел. поща: paneva@an-mary.com

Тел:0898436850………………………………………

  

 
© 2016 - 2024 Всички права запазени